Mở cửa suốt tuần, 8:30 sáng. – 9:00 tối.

Lân Sport (Phi Anh 2), 413 Nguyễn Trọng Tuyển.

595A Huỳnh Tấn Phát F1 Quận 7.